Arbetssätt och pedagogik

Vad är förskola?

Förskolan är en skolform för barn från 1 års ålder. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.

Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Samtidigt ska den vara organiserad så att den gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för hela barnet hela dagen. Lek och skapande liksom barnens eget utforskande ges stort utrymme. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskolan erbjuder barnomsorg hela året. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till barnens behov.

Detta vill vi med arbetet på vår förskola:

Vi arbetar efter förskolans gemensamma utvecklingsområden som är:
Synvändan, Lärmiljöer och pedagogisk dokumentation.

 • Synvändan: innebär att vi ska se det kompetenta barnet och rikta in oss på att skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande.
  Vi uppmärksammar när barnet lyckas, inte när de misslyckas.
  Vi ser förutsättningar, inte motgångar!
 • Lärmiljöer: Vi erbjuder olika utvecklande miljöer som ger barnen valmöjligheter, delaktighet, variation och goda möjligheter för utveckling. Detta bygger på de sju rumskoncepten.
  Bygg & konstruktion - motsatser & kontraster
  Ljudmiljö - att agera i
  Ljusmiljö - transformation/genomskinlighet
  Sand & vatten - motsatser
  Ateljé - formbart
  Skriv & IT - kommunikation
  Avskildhet
 • Pedagogisk dokumentation: är ett verktyg för att dokumentera och reflektera kring det som barnen är intresserade av så att vi sedan ska kunna följa upp och utveckla vår verksamhet efter barnens intressen.

Du är alltid välkommen att delta tillsammans med ditt barn en dag på förskolan.

Uppdaterad: